Waar landbouw en energie elkaar versterken.

Guilliams Green Power

Capaciteit, logistieke kracht en efficiëntie’; dat is wat Guilliams Green Power, Guilliams Logistic Solutions en
New Holland samenbrengt. Een biogasinstallatie, gekoppeld aan mestverwerking (biologie), verenigen landbouw en
energie in een regio waar akkerbouwers vragende partij zijn voor kwalitatieve meststoffen. Geen export van dikke fractie op dit bedrijf, maar een plaatselijke valorisatie van dikke fractie, effluent en digestaat op ruim 2.000 ha. Gekoppeld aan een efficiënt logistiek apparaat met 5 New Holland T7’s wordt groene energie pas echt groen. Met de broers Rohald, Ruben en Reinhout Guilliams hadden we het over de synergieën van landbouw, milieu en energie.

‘Jullie kiezen voor een vrij uniek concept door een 

biogasinstallatie te koppelen aan biologie?’

 

Wij hebben hiervoor geopteerd omdat dit proces ons zowel economisch als ecologisch het meest haalbaar leek. Het moet niet altijd ingewikkeld zijn om ontwikkeld te zijn. Voor ons primeert de bedrijfszekerheid en het rendement. Belangrijk om weten is dat we hier in Boutersem in een mestafzetgebied zitten. Hoogwaardige eindproducten met een stabiele samenstelling zijn erg in trek bij akkerbouwers. Wij hebben dan ook aandacht voor het ganse proces van A tot Z.

‘Kun je deze visie iets ruimer kaderen?’

 

Veelal zien we in Vlaanderen dat de mestopslagplaatsen voor mest of digestaat zich bevinden op de productielocatie en niet in de afzetgebieden. Wij zitten in een regio waar de vraag het aanbod overstijgt. Dit maakt dat het aspect transport onze eerste winst is, als je het natuurlijk optimaliseert in de praktijk. Dit heeft, samen met de vlotte contacten met onze dealer, de doorslag gegeven om te kiezen voor New Holland.

“ Capaciteit is voor ons een werkwoord gelet op de weinige dagen dat de voldcondities optimaal zijn. Maximaal anticiperen op capaciteit en efficiëntie is dan ook de boodschap.

‘Hoe hebben jullie de afzet van de eindproducten concreet aangepakt in de praktijk?’

 

Op jaarbasis krijgt onze biogasinstallatie een input te verwerken van 60.000 ton. Na de energie eruit gewonnen te hebben, beschikken we met effluent, digestaat en dikke fractie over 3 volwaardige eindproducten die agronomisch perfect bij elkaar aansluiten. Het effluent doet dienst als kali-bron in het voorjaar op bv. maïs, aardappel en bietenpercelen. Dit gaat perfect samen met de basisbemesting onder de vorm van digestaat. De dikke fractie ten slotte wordt gegeerd als organische fosforbron.

‘Logistiek vormde dit alles een enorme uitdaging?’

 

De grootste uitdaging op een biogasinstallatie is voldoende opslagcapaciteit voorhanden hebben voor de uitgaande stromen. Dit is nodig om de verbodsperiode voor het uitrijden van meststoffen te overbruggen. Ondertussen hebben wij 30.000 ton opslagcapaciteit. Na de opslag komt de logistiek aan de orde. Velen beschouwen de afzet van de meststromen als een nevenactiviteit. Wij hebben echter steeds gefocust op rendabele logistiek. Daarvoor zetten we 5 New Holland T7’s in, aangezien we met 2 ploegen werken.

 

Enerzijds werken we met opslagcontainers op het veld in combinatie met 3 T7-trekkers die de mest aanvoeren vanuit onze opslag. Injecteren doen we met een T7.270 Blue Power en een Veenhuis in hondengang. Verder hebben we nog een combinatie die solo aan de slag is om effluent uit te rijden. Tellen we alles samen, dan rijden we op een dag gemakkelijk 1.000 ton mest naar onze klanten. Capaciteit is voor ons een werkwoord gelet op de weinige dagen dat de veldcondities optimaal zijn. Maximaal anticiperen op capaciteit en efficiëntie is dan ook de boodschap. Onlangs hebben we inzake fleet management nog een versnelling hoger geschakeld. In elke T7-trekker zit nu een iPad ingebouwd met diverse app’s erop. Zo weten de bestuurders die de mest aanvoeren op elk ogenblik waar de bemestercombinatie zich bevindt. De te volgen weg om er te raken wordt aangegeven op het scherm. Gedaan dus met steeds over en weer te bellen met de vraag hoe naar het volgende perceel te geraken.

‘Welke is de uitgestippelde investeringspolitiek voor jullie New Holland vloot?’

 

Onze bedrijfsfilosofie bestaat erin dat we binnen de 3 jaar onze trekkers inruilen met gemiddeld een 4.000 à 4.500 uren op de teller. Zo hebben we steeds de nieuwste technologie voorhanden en gelet op de hogere restwaarde voor deze jonge trekkers komt dit voor ons per draaiuur het voordeligst uit. Dit jaar namen we met een T7.220, een T7.230 en een T7.270 drie nieuwe trekkers in gebruik. Auto CommandTM, verlengde spiegels, Power Beyond,… behoren daarbij tot de basisuitrusting. Met cabinevering en voorasvering zetten we dan weer in op het bestuurderscomfort.